Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

Pracownik, który miał wypadek przy pracy albo stwierdzono u niego chorobę zawodową może ubiegać się o rentę.

Warunki konieczne do spełnienia 

Warunki konieczne do spełnienia w celu uzyskania takiej renty to:

 • pracownik jest objęty ubezpieczeniem wypadkowym;
 • niezdolność  do pracy;
 • niezdolność ta powstała w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Kto stwierdza niezdolność do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową?

Niezdolność do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową stwierdza lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS w formie orzeczenia.

Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia.

Jakie dokumenty trzeba złożyć w ZUS-ie?

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składamy:

 • wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • zaświadczenie o  stanie zdrowia (wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku);
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (wystawia pracodawca);
 • kartę wypadku –  wystawia ja sobie osoba prowadząca działalność gospodarczą, osoba współpracująca albo wykonująca pracę na podstawie umowy uaktywniającej;
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej (wydaje państwowy inspektor sanitarny); 
 • wywiad zawodowy (osoby pracujące i ubezpieczone);
 • informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych;
 • dokumenty, które potwierdzają okresy, m.in.: pracy, działalności gospodarczej, zasiłku chorobowego;
 • dokumenty potwierdzające wynagrodzenie.

Można je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych.

Wniosek o rentę

Wniosek o rentę składamy przed zamierzonym terminem przejścia na rentę, nie później niż 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. 

Renta jest wypłacana od dnia zaprzestania pobierania wspomnianych wyżej świadczeń lub od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Kiedy renta nie przysługuje?

ZUS odmawia przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, jeśli:

 • jedyną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego przepisów o ochronie życia i zdrowia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
 • poszkodowany przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku będąc w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową w 2023 roku?

Od 1 marca 2023 roku najniższa gwarantowana renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wynosi:

 • 1906,13 zł – z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
 • 1429,60 zł – z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Dodaj komentarz