Polska w budowie, czyli kilka słów o wywłaszczeniach.

Aby móc rozwijać infrastrukturę organy państwowe coraz częściej są zmuszone wywłaszczać właścicieli nieruchomości położonych w miejscach planowanych inwestycji. Właściciele nieruchomości korzystają tu jednak z konstytucyjnej ochrony. Oznacza to, że w świetle art. 21 Konstytucji RP, wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Co do słuszności wrócimy później, skupmy się na razie na samej istocie wywłaszczenia.

Regulacje dotyczące wywłaszczenia są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego i są zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Co ważne jest to środek ostateczny, tzn. stosowany w momencie wyczerpania wszelkich innych środków umożliwiających prawidłowe planowanie inwestycji. Cel inwestycji spełnia tu kluczową rolę. Cel publiczny to przede wszystkim budowa dróg, obiektów, połączeń transportu publicznego, wydzielenie gruntów pod linie kolejowe, lotniska itp. ale również pod budowę infrastruktury przesyłowej energii, wody, ścieków, czy np. pod poszukiwanie gazu łupkowego. Nieruchomość może być wywłaszczona jedynie na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Postępowanie zaś toczy się pod auspicjami starosty powiatowego.

Wywłaszczona może zostać cała nieruchomość bądź tylko jej część. Jednak w przypadku, gdy wywłaszczana zostaje jedynie część, a pozostała część w wyniku tego nie nadaje się do dalszego wykorzystywania, właściciel nieruchomości może żądać nabycia całej nieruchomości w drodze umowy.

Postępowanie toczy się w formie rokowań. W ich wyniku ustala się wysokość odszkodowania za wywłaszczenie. Rzadziej, za nieruchomość wywłaszczaną, może zostać zaproponowana inna nieruchomość, tzw. nieruchomość zamienna. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, zaś na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – na wniosek jej organu wykonawczego. Postępowanie wywłaszczeniowe wszczyna się po bezskutecznym upływie 2-miesięcznego terminu na zawarcie ewentualnej umowy wyznaczonego właścicielowi nieruchomości.

Sam sposób prowadzenia postępowania wywłaszczeniowego jest obszernym materiałem na kolejny artykuł, więc przejdźmy do odszkodowania.

Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości powinna zawierać wysokość przyznanego odszkodowania. Organ decyzję tą podejmuje na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego, który szczegółowo określi wartość rynkową nieruchomości. Zapłata odszkodowania następuje jednorazowo, w terminie 14 dni, od dnia w którym decyzja o wywłaszczeniu podlegała wykonaniu.

Jak widać powyżej, właściciel nieruchomości, jeśli nie posiada wiedzy co do swoich praw i możliwości prowadzenia postępowania tak, aby zmaksymalizować wysokość odszkodowania, pozostaje na łasce bądź niełasce organu, który wydaje decyzje o wywłaszczeniu. Dlatego też, aby w pełni chronić swoje prawa i uzyskać najwyższe możliwe odszkodowanie, warto zwrócić się do nas o pomoc już na etapie wstępnym, kiedy to istnieje najpewniejsza możliwość przedstawiania swoich racji i kontrargumentów. Co równie ważne, idea, jaka nam przyświeca, to maksymalizacja Państwa zysku dzięki rozliczaniu się jedynie z kwot, które wynegocjujemy z organami wywłaszczającymi, ponad pierwotnie przez nie proponowane. Stąd też, bez ryzyka, z nami można tylko zyskać. Wysokieodszkodowania.pl zapraszają na bezpłatną analizę sprawy.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami pod numerem 34 389 40 77 – konsultacja sprawy jest zupełnie bezpłatna.

Dodaj komentarz