Jak napisać wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej?

Prawem każdego pacjenta jest możliwość uzyskania dokumentacji medycznej z placówki, w której zostało podjęte leczenie. Oczywiście możemy to zrobić na miejscu, wypełniając określony wniosek, ładnie się uśmiechając do pani sekretarki i licząc, że nie odeśle nas z kwitkiem po odbiór dokumentacji za tydzień a może dwa. Jeżeli chcemy tego uniknąć możemy napisać prosty wniosek, zaznaczając w nim okres, który nas interesuje. Po co mamy płacić za pełną dokumentację medyczną z danej placówki, kiedy interesuje nas tylko okres po wypadku? Poza tym dobrze będzie zaznaczyć, że nie zgadzamy się na zapłatę dowolnej kwoty a tylko tej, która jest przewidziana przepisami prawa.

Czytelność dokumentacji medycznej.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U.2016.186) Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 23 ust. 1, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszym rozdziale oraz w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.), a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Standardy prowadzenia dokumentacji medycznej wyznacza Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. To bardzo szczegółowy akt prawny, który jest swoistą instrukcją dla lekarzy. Istotny jest §4 rozporządzenia, który stanowi:

Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym.

Każdy wpis w dokumentacji opatruje się oznaczeniem osoby dokonującej wpisu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3. Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, zamieszcza się przy nim adnotację o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3. Oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych powinno zawierać: nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu – w przypadku lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera i starszego felczera, podpis. Jednocześnie § 5 ww. rozporządzenia stanowi, że strony w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej są numerowane i stanowią chronologicznie uporządkowaną całość.

Błędne prowadzenie dokumentacji medycznej, jest naruszeniem praw pacjenta i może być samodzielną podstawą do uzyskania zadośćuczynienia od placówki medycznej.

Koszt dokumentacji medycznej.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U.2016.186) Maksymalna wysokość opłaty za:

1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,

2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Kwotę do zapłaty oczywiście oblicza zakład opieki zdrowotnej i o ile nie kwestionujemy wystawionej faktury VAT, to nie musimy znać wartości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Zupełnie poglądowo, policzymy jaki jest koszt jednej strony kopii dokumentacji medycznej, bo inny rodzaj (informatyczny nośnik, czy odpis) nas nie interesuje.

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosło 4.353,55 zł.

Jedna strona kopii czy wydruku dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,00007  tej kwoty a zatem: 0,00007 x 4.353,55  = 30 groszy za jedną stronę.

Kwota 30 groszy jest kwotą maksymalną a zatem poszczególne zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ) mogą udostępniać dokumentację medyczną niższym kosztem.

Przykładowy wniosek.

Warszawa, 25.06.2017 r.

Imię i nazwisko

adres

PESEL:

telefon:

Szpital Powiatowy w

Oddział Chirurgii Ogólnej

(adres zakładu opieki zdrowotnej)

 

WNIOSEK

o udostępnienie dokumentacji medycznej

 

Działając w imieniu własnym, wnoszę o przesłanie na mój adres informacji dotyczących mojego leczenia powypadkowego, tj. kserokopii: historii choroby oraz ewentualnych zaświadczeń dotyczących leczenia. Proszę o udostępnienie dokumentacji medycznej sporządzonej po wypadku, tj. po (tutaj wpisać datę wypadku) do chwili obecnej.

Proszę o wystawienie Faktury VAT za udostępnienie dokumentacji medycznej, przy czym wskazuję, iż zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U.2016.186) maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Imię i nazwisko

/czytelny podpis/

Całość podpisujemy i wysyłamy listem poleconym do właściwej placówki medycznej. Może to trochę staromodne, ale najbardziej skuteczne. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.

Dodaj komentarz