Odszkodowanie za odwołany lot

Bilety kupione, walizki wypełnione po brzegi, ale nasz lot zostaje odwołany, rujnując nasze plany. Czy przysługuje nam odszkodowanie?

Definicja odwołania lotu

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.02.2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 definiuje „odwołanie” jako „nieodbycie się lotu, który był uprzednio planowany i na który zostało zarezerwowane przynajmniej jedno miejsce”. 

Co więcej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, iż aby uznać lot za wykonany, samolot, który wystartował zgodnie z przewidzianą trasą musi osiągnąć miejsce przeznaczenia wyznaczone w ramach tej trasy. Samo wystartowanie nie oznacza odbycia lotu. 

Jeśli samolot wystartował, ale następnie z jakichkolwiek względów był zmuszony zawrócić na lotnisko wylotu, a jego pasażerowie zostali przeniesieni na inne loty, także mówimy o odwołaniu lotu.

Obowiązki przewoźnika 

Przewoźnicy lotniczy powinni zminimalizować trudności i niedogodności dla pasażerów wynikające z odwołania lotów. W tym celu powinni informować pasażerów o odwołaniach lotów przed planową godziną odlotu i ponadto, oferować im możliwe do przyjęcia zmiany planów podróży, tak by mieli oni możliwość dostosowania się do nich. 

Prawa pasażerów 

Prawa przysługujące pasażerom w razie odwołania lotu:

 • prawo żądania zwrotu ceny biletu w ciągu 7 dni lub prawo do żądania innego lotu do miejsca przeznaczenia (wraz ze zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, w najwcześniejszym możliwym terminie);
    • pasażerom, którzy zdecydują się na przebukowanie na kolejny lot, linia lotnicza obsługująca opóźniony lot powinna zapewnić im opiekę w czasie oczekiwania na lot zastępczy. Instrukcję powinni pasażerom przekazać pracownik linii lotniczej lub lotniska obsługujący dany lot. Jeśli linia lotnicza nie zapewni noclegu ani transportu do hotelu, pasażer może domagać się zwrotu na podstawie kopii paragonów/ faktury;
 • prawo do posiłków i napoi w ilościach odpowiednich do czasu oczekiwania;
 • prawo do zakwaterowania, w razie konieczności;
 • prawo do transportu z lotniska do miejsca noclegu;
 • prawo do dwóch rozmów telefonicznych, wysłania dwóch faksów lub dwóch e-maili.

W przypadku odwołania lotu obsługujący przewoźnik lotniczy powinien zapewnić tak szybko jak to możliwe opiekę osobom o ograniczonej możliwości poruszania się i wszelkim osobom im towarzyszącym, jak również dzieciom podróżującym bez dorosłych opiekunów.

Odszkodowanie 

Istnieje też prawo do niezwłocznej wypłaty odszkodowania w wysokości:

 • 250 euro – lot do 1500 km;
 • 400 euro – lot od 1500 do 3500 km;
 • 600 euro – lot powyżej 3500 km.

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?

Odszkodowanie nie przysługuje pasażerom, gdy:

 • zostali oni poinformowani o odwołaniu lotu co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym czasem odlotu;
 • zostali oni poinformowani o odwołaniu w okresie od 2 tygodni do tygodnia przed planowanym odlotem i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej 2 godziny przed planowanym pierwotnie odlotem i dotarcie do ich miejsca docelowego co najwyżej 4 godziny po planowanym pierwotnie odlocie;
 • zostali oni poinformowani o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż tydzień przed odlotem i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot nie później niż godzinę przed planowanym pierwotnie odlotem i dotarcie do miejsca przeznaczenia najwyżej 2 godziny po planowanym czasie przylotu;
 • przewoźnik udowodni, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć, pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków np. z powodu złych warunków meteorologicznych, strajków lub ograniczeń w kontroli ruchu lotniczego. 

Przedawnienie 

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. (III CZP 111/16) roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004, przedawnia się w terminie rocznym na podstawie art. 778 k.c.

Dodaj komentarz