Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy

Niewydanie w terminie świadectwa pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i należy o tym pamiętać. 

Nasuwa się zatem pytanie, czy prawnikowi przysługuje odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy?

Czy pracownik może złożyć pozew o odszkodowanie z powodu niewydania świadectwa pracy?

Jeżeli pracownikowi nie wydano świadectwa pracy, może wnieść pozew o naprawienie wyrządzonej szkody przeciwko pracodawcy. Możliwe jest jednoczesne złożenie pozwu o zobowiązanie do wydania świadectwa.

Kiedy można wystąpić z powództwem o wydanie świadectwa pracy?

Pracownik może wystąpić do sądu z powództwem o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy po upływie terminu, w którym powinno być wydane.

Jakie muszą wystąpić przesłanki, aby wystąpić z pozwem o naprawienie szkody?

Przy dochodzeniu odszkodowania za niewydanie świadectwa pracy muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki:

  • niewydanie w terminie świadectwa pracy;
  • powstanie szkody w związku z pozostawaniem bez pracy np. pracownik nie otrzymał żadnego wynagrodzenia albo podjął pracę na niżej płatnym stanowisku w związku z tym, że nie mógł udowodnić wyższego stażu pracy w danym zawodzie;
  • związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieterminowym wydaniem świadectwa a powstaniem szkody w postaci nieuzyskania wynagrodzenia.

Przykładowa sytuacja: pracownik na rozmowie rekrutacyjnej został zapytany o doświadczenie zawodowe. Niestety nie otrzymał od poprzedniego pracodawcy świadectwa pracy, więc nie mógł udowodnić swojego stażu pracy. Wobec tego, nie został przyjęty do nowej pracy i poniósł szkodę, polegającą na niemożności podjęcia nowej pracy oraz na nieuzyskaniu wynagrodzenia.

Kto musi wykazać przed sądem dowody?

Ciężar udowodnienia okoliczności niezbędnych do nabycia odszkodowania za niewydanie świadectwa pracy spoczywa na pracowniku.

Za jaki okres pracownik może otrzymać odszkodowanie?

Odszkodowanie za szkodę poniesioną w związku z niewydaniem świadectwa pracy w terminie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

W jaki sposób obliczana jest wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania ustalamy według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Przedawnienie 

Roszczenie o wypłatę odszkodowania z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy przedawnia się z upływem 3 lat od dnia wymagalności tego roszczenia, czyli od dnia, w którym upływa termin na wydanie świadectwa.

Dodaj komentarz