Odszkodowanie za zniszczone w szkole okulary

Okulary korekcyjne jako ważne narzędzie dla osób z wadą wzroku niestety są dosyć dużym wydatkiem. Co jeśli, nagle w trakcie zabawy w szkole okulary naszego dziecka zostaną zniszczone przez rówieśnika? Czy możemy liczyć na odszkodowanie?

Odpowiedzialność szkoły 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, za nadzór na bezpieczeństwem na terenie szkoły odpowiada jej dyrektor. 

Nadzór obejmuje swoim pojęciem całokształt działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za skutki wszelkich zdarzeń wynikających z braku należytego zabezpieczenia, uchybień stanu technicznego budynków i budowli czy otoczenia obiektów, wszelkich budynków i urządzeń znajdujących się zarówno na terenie budynków szkolnych, jak i na terenie będącym we władztwie placówki.

Uczeń do 13 roku życia 

Jeśli sprawcą zdarzenia jest uczeń, który nie ukończył 13 lat, odpowiedzialność za naprawienie szkody spoczywałaby na szkole. Mowa tutaj o tzw. winie w nadzorze, który w trakcie pobytu w szkole sprawują nauczyciele.

Art. 427 Kodeksu cywilnego

Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można.

Uchylenie się od odpowiedzialności odszkodowawczej mogłoby nastąpić, gdyby wykazano, że obowiązek opieki nad uczniami był wykonywany właściwie albo że i tak doszłoby do szkody wyrządzonej przez ucznia.

Odpowiedzialność ucznia, który ukończył 13 lat

W przypadku szkody na mieniu wyrządzonej przez ucznia, który ukończył 13 rok życia odpowiedzialności nie ponosi szkoła. Spoczywa ona na rodzicach dziecka, więc to od nich możemy domagać się odszkodowania za zniszczone mienie.

Dodaj komentarz