Jak się zachować ?

thinking-272677_1280Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu wywodzi skutki prawne”. Inaczej rzecz ujmując to na Tobie, jako osobie poszkodowanej spoczywa obowiązek udowodnienia: zdarzenia (wypadku) oraz skutków wypadku (krzywdy).Poniżej przedstawiam niezbędne czynności, o których należy pamiętać w razie wypadku.

Wypadek komunikacyjny:

  • jeżeli zostaliśmy Poszkodowani na skutek wypadku komunikacyjnego nie wahajmy się wzywać Policji. Notatka policyjna jest podstawowym źródłem informacji o szkodzie. To właśnie z tego dokumentu dowiadujemy się kto był sprawcą wypadku, gdzie był ubezpieczony, czy był trzeźwy, kto był poszkodowanym w wypadku, wreszcie jakie obrażenia mieli uczestnicy wypadku Drugim rozwiązaniem jest sporządzenie oświadczenia uczestników wypadku. Choć jest to dokument na równi traktowany z Notatką policyjną to jednak z mojego doświadczenia wynika, iż źle sporządzone oświadczenie, które w niejasny sposób oznacza sprawcę wypadku, można podwarzyć, co niestety może spowodować odmowę przyjęcia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń.
  • podstawą zgłoszenia roszczeń do zakładu ubezpieczeń jest wystąpienie krzywdy. Krzywdę rozpatruję się w aspekcie zarówno fizycznym jak i psychicznym. Dlatego, jeżeli na skutek wypadku doznaliśmy obrażeń ciała, winniśmy się natychmiast zgłosić na pogotowie. Jeżeli oprócz obrażeń ciała w naszym odczuciu doznaliśmy urazu psychicznego (np. lęk przed podróżowaniem samochodem) warto zasięgnąć pomocy u psychologa lub lekarza psychiatry. Z każdej odbytej wizyty lekarz ma obowiązek sporządzić notatkę, tworząc historię choroby, którą to jesteśmy zobowiązani dostarczyć zakładowi ubezpieczeń. Po zakończonym leczeniu a w przypadku cięzkich obrażeń, również w trakcie leczenia, przeprowadzana jest komisja lekarska z udziałem lekarzy tej specjaloności u których się leczymy. Przy czym wart podkreślenia jest fakt, iż przy ubezpieczeniach OC zakład ubezpieczeń nie ma obowiązku przeprowadzenie komisji lekarskiej.

Wypadek przy pracy:

  • jeżeli zostaliśmy Poszkodowani na skutek wypadku w pracy winniśmy natychmiast zgłosić to swojemu przełożonemu. Ten z kolei powinien zawiadomić specjalistę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w celu sporządzenia protokołu powypadkowego. Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z jego treścią. Jeżeli nie zgadzasz się z protokołem powypadkowym lepiej niczego nie podpisuj, skonsultuj sprawę z prawnikiem.
  • zbieraj dowody (świadków – koniecznie dane osobowe i najlepiej oświadczenia, zdjęcia stanowiska pracy, maszyn itp.) na okoliczność przebiegu wypadku, jego przyczyn, uchybień przepisom bhp, innych zaniedbań pracodawcy. Najlepiej wykonać te czynności jak najszybciej ze względu na możliwą chęć usunięcia uchybień przez pracodawcę.

Wypadek losowy:

  • przez wypadek losowy rozumiemy szkodę powstałą na skutek czyjegoś zaniedbania. Ustawodawca nakłada szereg obowiązków na zarządce terenu, których nie spełnienie powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą zarządcy. Jeżeli szkoda powstała np. na niezabezpieczonej dziurze w jezdni, nieodśnieżonym chodniku, mokrej posadce etc. należy nam się odszkodowanie od zarzadcy terenu (nieruchomości), jeżeli udowodnimy jego zaniedbanie bądź niedopełnienie ciążacego na nim obowiązku.
  • w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych należy zrobić dokumentację zdjęciową miejsca wypadku, np. chodnika, jezdni, schodów itp., zebrać pisemne oświadczenia świadków zdarzenia oraz jeżeli to możliwe należy zachować dowody obecności w miejscu zdarzenia, tzn. bilety kolejowe, bilety z kina itp. Nie wahajmy się również wezwać policji w celu sporządzenia notatki z miejsca zdarzenia.

Błąd medyczny:

  • problematyka dochodzenia odszkodowania z błedów medycznych w Polsce jest bardzo skomplikowana. Niestety ze względu na hermetyczne środowisko lekarzy ciężko znaleść specjalistów, którzy podejmą się opiniowania pracy swoich kolegów. Dlatego jeżeli błąd nie jest oczywisty, szanse powodzenia w postępowaniu przedsądowym są nikłe. W postępowaniu sądowym zostanie powołany biegły, który wyda opinie czy w przedmiotowej sprawie doszło do błędu medycznego.
  • w celu przygotowania się do zgłoszenia roszczenia należy zgromadzić całą historię choroby oraz opinie innych specjalistów z danej dziedziny, którzy zaświadczą bądź uprawdopodobnią nasze roszczenia.
           Bez względu na rodzaj wypadku, w przypadku szkody na osobie zastosowanie znajduje art. 444 par. 1 „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty”. Przepis ten należy rozumieć szeroko tzn. co do zasady zakład ubezpieczeń ma obowiązek zwrócić wszelkie rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny i inne rachunki związane z wypadkiem.

Dodaj komentarz