Jak podwyższyć sobie należne odszkodowanie?

Wysokość zadośćuczynienia należy od wielu, często trudno uchwytnych czynników. Jeżeli jeszcze nie wiesz od czego- zachęcamy do zapoznania się z artykułem jak sprawdzić przypuszczalną wysokość zadośćuczynienia. Zadaliśmy sobie również trud i specjalnie na potrzebny naszego bloga dokonaliśmy analizy orzecznictwa z 2015 roku w zakresie przyznawanego przez sądy zadośćuczynienia. Łącznie z 78 wyroków sądów apelacyjnych w Polsce średnia za 1 % uszczerbku na zdrowiu wynosi 2.684 zł. Więcej na ten temat możesz przeczytać w tym artykule.

wartosc 1 % uszczerbku na zdrowiu - mapa apelacji

Co jednak z odszkodowaniem? Czy mamy wpływ na jego wysokość? Jakie roszczenia można zgłosić do zakładu ubezpieczeń sprawcy zdarzenia? Czy zakład ubezpieczeń powinien zwrócić nam koszty związane z leczeniem, rehabilitacją…. Warto znać odpowiedź na powyższe pytania, chociażby z tego powodu, że aby otrzymać zwrot, należy zgłosić roszczenie 😉

Zgodnie z art. 444 zd. 1 Kodeksu cywilnego:

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Zwracamy uwagę na użyte słowo wszelkie wynikłe z wypadku koszty. Co ważne katalog jest otwarty a zatem nieograniczony. Do najpopularniejszych roszczeń, które mogą zostać zgłoszone przez osobę poszkodowaną w wypadku za który odpowiedzialność ponosi inny podmiot (osoba, lub instytucja) są:

Zwrot kosztów opieki osób trzecich.

Zakład ubezpieczeń winien zwrócić koszt opieki nad poszkodowanym. Bez wątpienia osoba poszkodowana potrzebuje pomocy innych osób. Jeżeli istnieje możliwość zatrudnienia pielęgniarki, która przychodzi i sprawuje opiekę, wtedy roszczenie jest oczywiste, bowiem można domagać się zwrotu tych pieniędzy, które zostały zapłacone pielęgniarce. Jednakże w większości przypadków opiekę nad poszkodowanym sprawuje jego najbliższa rodzina.

Ciekawe w tym zakresie wydaje się orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 4 października 1973 r. (II CR 365/73), który stwierdził:

Jeżeli pracująca zarobkowo żona – w celu pielęgnacji męża, który doznał uszkodzenia ciała na skutek czynu niedozwolonego – porzuciła pracę zarobkową i z tego powodu poniosła straty, poszkodowanemu przysługuje prawo żądania odszkodowania z tego tytułu w ramach art. 444 § 1 k.c.

Jeżeli jednak taka pielęgnacja i opieka mogłaby być wykonywana przez osobę trzecią, wysokość odszkodowania z tytułu utraty zarobków przez żonę nie może przekraczać wynagrodzenia osoby mającej odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych czynności.

Możemy zatem przyjąć, że żona, która opiekuje się mężem powinna otrzymać takie samo wynagrodzenie, jak pielęgniarka.

Podobną tezę orzeczniczą postawił Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 23 września 2014 r. (I ACa 846/14):

Korzystanie z pomocy innej osoby i związane z tym koszty stanowią koszty leczenia w rozumieniu art. 444 § 1 k.c. Legitymacja czynna w zakresie żądania zwrotu tych kosztów przysługuje poszkodowanemu niezależnie od tego, kto sprawuje opiekę nad nim (tj. żona czy inna osoba bliska albo inna osoba określana jako trzecia). Ponadto rozmiar roszczenia przysługującego poszkodowanemu, jeżeli konieczna jest mu pomoc innej osoby, obejmuje rozmiar utraconego przez żonę dochodu, którego wysokości nie powinna przekraczać wynagrodzeniu osoby mającej odpowiednie kwalifikacje do wykonywania takiej opieki.

Precyzując roszczenie zwrotu kosztów opieki osób trzecich należy wskazać, przez jaki okres czasu i przez ile godzin dziennie trwała opieka. Jeżeli z kolei opieka jest stała, wtedy należy domagać się renty z tytułu zwiększonych potrzeb, która jest świadczeniem okresowym.

Ciekawym zagadnieniem jest roszczenie odszkodowania za opiekę nad poszkodowanym, który przebywa w szpitalu. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że kochająca żona przebywa w szpitalu ze swoim poszkodowanym mężem przez większość dnia. W tym czasie opiekuje się poszkodowanym a pomoc pielęgniarska jest w zasadzie zbędna. W tym świetle kontrowersyjny wydaje się Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 października 2015 r. (I ACa 911/15):

Koszty opieki sprawowanej nad poszkodowanym w czasie jego pobytu w domu, a związane z ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu w sposób oczywisty pozostają w związku z wypadkiem, a ich zakres nie może być uznany za nadmierny. Trudno jednak uznać za konieczne i celowe koszty opieki w czasie pobytu w szpitalu czy sanatorium. Podobnie ocenić należy próbę zaliczenia do kosztów opieki czas poświęcony na dojazdy członków rodziny do szpitala i sanatorium.

Przykładowe oświadczenie w zakresie roszczenia o zwrot kosztów opieki osób trzecich nad poszkodowanym powinien wyglądać tak:

Zrzut ekranu 2016-06-23 o 11.15.37

Koszty odpowiedniej diety.

Zupełnie niedocenianym roszczeniem, na które pragniemy zwrócić uwagę jest roszczenie zwrotu kosztów stosowania specjalnej diety, która została zalecona przez lekarza. Do takich diet przykładowo należy dieta białkowa, wątrobowa, płynna, bogato wapienna czy po prostu lekko strawna. Wyliczenie kosztów takiej diety powinno obejmować koszt stosowania zwykłej dla poszkodowanego diety sprzed wypadku. Chodzi o to, że wyliczając to roszczenie, musimy wziąć pod uwagę ile wcześniej poszkodowany płacił za dzienne wyżywanie. Roszczenie jest różnicą pomiędzy tym, ile kosztuje specjalna dieta zalecona przez lekarza a tym, ile kosztowało jedzenie poszkodowanego przed wypadkiem.

Roszczenie zwrotu kosztów odpowiedniej diety jest szczególnie zasadne, gdy poszkodowany mieszka wraz z rodziną. Wyobraźmy sobie sytuację, że na skutek wypadku ojciec trójki dzieci musi korzystać z odpowiedniej diety. Wcześniej jego poszkodowany, jego żona oraz trójka dzieci jedli to samo. Niestety na skutek wypadku poszkodowany musi stosować odpowiednią zaleconą przez lekarza diety a zatem koszty utrzymania rodziny mogły wzrosnąć, gdyż niezbędne jest gotowanie dwóch rodzajów posiłków.

Utracone korzyści.

Roszczenie zwrotu utraconych korzyści ma swoje korzenie w prawie rzymskim. Lucrum cessans doskonale jest widoczne na przykładzie małej firmy transportowej. Wyobraźmy sobie sytuację, że kierowca busa trudni się przewozem osób z miejscowości A do miejscowości B. Nasz kierowca został poszkodowanym w wypadku nie ze swojej winy. Na skutek wypadku zaprzestaje wykonywać swoją działalność gospodarczą na okres dwóch miesięcy, przy czym nie zatrudnia żadnego zastępstwa. Jego utracona korzyść powinna zostać wyliczona na podstawie średniej z poprzednich miesięcy, gdyż możemy założyć, że jeżeli do wypadku by nie doszło poszkodowany zarobiłby co najmniej średnią z poprzednich miesięcy.

Najbardziej popularnym roszczeniem w tym zakresie jest roszczenie zwrotu utraconego dochodu. Jeżeli na skutek wypadku poszkodowany przebywa na zwolnieniu lekarskim, tzw. L4, wtedy o ile nie doszło do wypadku w pracy otrzymuje 80% swojego uposażenia. Można zatem dochodzić tych utraconych 20% swojej pensji. Jeżeli dodamy do tego premie, które poszkodowany otrzymałby, gdyby nie był na zwolnieniu lekarskim, wtedy to roszczenie może być całkiem wysokie.

Zwrot kosztów zakupu zniszczonych w wyniku wypadku rzeczy.

Jak wspomnieliśmy na początku tego artykułu, zobowiązany do naprawienia szkody ma obowiązek zwrotu wszelkich kosztów, które poniósł poszkodowany a które były związane z wypadkiem. Jeżeli zatem na skutek wypadku zniszczeniu uległ telefon, laptop, okulary, ubrania czy jakiekolwiek inne wartościowe rzeczy, wtedy zasadne jest roszczenie zwrotu kosztów zakupu zniszczonych w wyniku wypadku rzeczy.

Zwrot kosztów dojazdów.

Jak słusznie zauważył Sąd Apelacyjny w Poznaniu z dnia 29 lipca 2015 r. (I ACa 256/15):

W skład kosztów wynikłych z powodu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, o których mówi art. 444 § 1 k.c., wchodzą nie tylko koszty leczenia w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz także wydatki związane z odwiedzinami chorego w szpitalu w ośrodku rehabilitacyjnym itp. przez osoby bliskie.

Jeżeli w trakcie pobytu w szpitalu kochający mąż przyjeżdżał codziennie w odwiedziny, to należy sprecyzować roszczenie zwrotu kosztów dojazdu do szpitala z miejsca pobytu odwiedzającego.

Sytuacja jest identyczna w momencie, kiedy poszkodowany dojeżdża na wizyty lekarskie, czy rehabilitację. Należy przygotować zestawienie według następującego wzoru:

Zrzut ekranu 2016-06-23 o 10.52.16

Zwrot kosztów leczenia.

Leczenie związane z wypadkiem wydaje się najłatwiejszym zagadnieniem z powyżej opisanych. Niestety ubezpieczyciele dotychczas często odmawiali zwrotu kosztów leczenia prywatnego.

Istnieje również praktyka weryfikacji przez ubezpieczycieli zasadności zakupu leków, które zostały zakupione na wyraźne wskazanie lekarskie przez poszkodowanego. Jakkolwiek zrozumiałym jest fakt, że ubezpieczyciel nie powinien zwrócić kosztów zakupu leków nie związanych z wypadkiem, tak późniejsza weryfikacja przedstawionych faktur często jest bardzo niesprawiedliwa. Leki, które na pierwszy rzut nie są związane z obrażeniami ciała poszkodowanego, mogły być np. zapisane osłonowo a w związku z tym ich zakup był związany z wypadkiem, czyli powinien podlegać zwrotowi.

Powyższe wątpliwości rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 19 maja 2016 r. (III CZP 63/15):

Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).

Podsumowanie.

Pamiętajmy o tym, że zwrotowi podlegają wszystkie koszty, które wiążą się z wypadkiem. Za każdym razem, kiedy precyzujemy ten rodzaj roszczeń należy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy, gdyby nie doszło do wypadku, to musiałbym ponieść ten koszt, czy nie? Jeżeli Twoja odpowiedź jest negatywna, wtedy Twoje roszczenie jest zasadne.

Wreszcie polecamy bezpłatne konsultacje pod numerem 34 389 40 77. Jeden z dyżurujących prawników na pewno oceni Twoją sprawę i postara się pomóc.

Dodaj komentarz