Odszkodowanie z tytułu kosztów opieki osób trzecich

Niejednokrotnie w związku z doznanymi obrażeniami poszkodowany boryka się z problemami z wykonywaniem podstawowych czynności życia codziennego, co wiąże się z koniecznością opieki.

Polega to zazwyczaj na pomocy przy ubieraniu, myciu, przygotowywaniu posiłków, sprzątaniu, podawaniu leków oraz dowożeniu na konsultacje lekarskie. 

W ustaleniu czy poszkodowany nie był w stanie samodzielnie funkcjonować w wskutek doznanych urazów pomocny jest dowód z opinii biegłego. 

Podstawa prawna 

Zgodnie z art. 441 § 1 Kodeksu cywilnego odszkodowanie obejmuje wszelkie koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.

W orzecznictwie sądów powszechnych w pełni aprobowane jest stanowisko, że korzystanie z pomocy innej osoby i związane z tym koszty stanowią koszty leczenia w rozumieniu wyżej wymienionego artykułu.

Czy opieka sprawowana przez osoby bliskie uprawnia do odszkodowania? 

Nie jest istotne czy czynności te wykonuje pielęgniarka czy też członek rodziny.

Co jeśli poszkodowany posiada środki własne pozwalające na opłacenie kosztów opieki?

Na poszkodowanym nie spoczywa ciężar faktycznie poniesionych wydatków z tytułu opieki, nawet jeśli posiada własne środki wystarczające na pokrycie kosztów sprawowanej nad nim opieki przez bliskich. 

Dotyczy to również sytuacji, gdy opieki sprawowana przez bliskich jest nieodpłatna.

Aby powód/poszkodowany mógł domagać się spełnienia roszczenia wystarczą zwiększone potrzeby w wyniku doznania uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia będącego skutkiem czynu niedozwolonego

Wysokość odszkodowania

Podstawą do obliczenia wysokość odszkodowania z tytułu kosztów opieki osoby trzeciej zazwyczaj jest stawka rynkowa przewidziana dla osób, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania takich czynności. 

Dodaj komentarz