Odszkodowanie za zgubiony, uszkodzony lub opóźniony bagaż 

Podróż nie zawsze przebiega dokładnie tak, jak to sobie wyobrażaliśmy. Zgubiony, uszkodzony czy opóźniony bagaż z pewnością nie jest czymś, czego chcielibyśmy doświadczyć. Czy możemy wtedy domagać się odszkodowania?

Bagaż rejestrowany 

Opóźnienie, zgubienie lub uszkodzenie bagażu rejestrowanego podlega zgłoszeniu na lotnisku w ramach procedury reklamacyjnej.

Odpowiedzialność linii lotniczej za bagaż 

Konwencja montrealska reguluje kwestie odpowiedzialności linii lotniczej w tej materii. 

Zgodnie z konwencją przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie zniszczenia, utraty lub uszkodzenia przyjętego bagażu pod warunkiem że wydarzenie, które spowodowało zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu nastąpiło na pokładzie statku lub podczas jakiegokolwiek okresu, w którym przyjęty bagaż był pod opieką przewoźnika. 

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli i w takim zakresie w jakim szkoda wynikła w wyniku wrodzonego defektu, jakości lub wady bagażu. 

W przypadku bagażu nieprzyjętego, w tym rzeczy osobistych, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeśli szkoda wynikła z jego błędu lub błędu jego pracowników lub agentów.

Jeżeli przewoźnik przyznaje utratę odprawionego bagażu lub bagaż nie przybył po upływie 21 dni od dnia, w którym miał przybyć, odbiorca jest uprawniony dochodzić w stosunku do przewoźnika uprawnień wynikających z umowy przewozu.

Opóźnienie bagażu 

Linia lotnicza ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z opóźnienia w przewozie lotniczym bagażu.

Natomiast nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z opóźnienia, jeśli udowodni, że on sam oraz jego pracownicy i agenci podjęli wszystkie rozsądnie konieczne środki, aby uniknąć szkody lub że niemożliwe było podjęcie przez nich takich środków.

Kiedy przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę?

Jeżeli przewoźnik udowodni, że szkoda została spowodowana przez lub że przyczyniło się do niej niedbalstwo lub inne bezprawne działanie lub zaniechanie osoby domagającej się odszkodowania, przewoźnik jest całkowicie lub częściowo uwolniony od odpowiedzialności wobec osoby występującej z roszczeniem. 

Granice odpowiedzialności 

W przewozie bagażu odpowiedzialność przewoźnika w przypadku zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia jest ograniczona do 1000 SDR, czyli tzw. Specjalnych Praw Ciągnienia (1SDR = ok. 6 PLN) w przypadku każdego pasażera.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której pasażer złożył, w chwili gdy przekazany bagaż został wydany przewoźnikowi, specjalną deklarację interesu w dostawie do miejsca przeznaczenia i dokonał dodatkowej opłaty, w przypadku istnienia takiego wymogu. Wówczas przewoźnik ponosi odpowiedzialność do kwoty nieprzekraczającej kwoty zadeklarowanej, chyba że udowodni, że suma ta jest większa niż rzeczywisty interes pasażera w dostawie do miejsca przeznaczenia.

Dodaj komentarz