Odszkodowanie za szkody łowieckie

16 listopada 2021 roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę Prawa łowieckiego, rozszerzającą możliwość ubiegania się o odszkodowanie za szkody łowieckie. 

Wraz z wejściem w życie noweli roszczenia odszkodowawcze zaczęły przysługiwać także posiadaczom, którzy nie wyrazili zgody na budowę urządzeń zapobiegających szkodom, jeśli powstałe szkody nie pozostawały z związku przyczynowym z odmową zgody na budowę takich urządzeń, a także gdy powstałe szkody zostały wyrządzone podczas polowania.

Definicja szkód łowieckich 

Szkody łowieckie to szkody wyrządzone:

  • w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
  • przy wykonywaniu polowania.

Kto ponosi odpowiedzialność finansową za szkody łowieckie i wypłaca odszkodowania?

Odpowiedzialność finansową za szkody łowieckie ponosi:

  • dzierżawca obwodu łowieckiego (w większości przypadków koło łowieckie) lub zarządca obwodu łowieckiego – w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny, na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych;
  • Skarb Państwa:

1. w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś), na obszarach obwodów łowieckich leśnych; odszkodowanie wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, ze środków budżetu państwa;

2. w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; odszkodowanie wypłaca zarząd województwa, ze środków budżetu państwa.

Kto może wystąpić o odszkodowanie za szkody?

O odszkodowanie za szkody łowieckie może wystąpić właściciel lub posiadacz gruntu rolnego, na terenie którego szkoda wystąpiła. 

Jeśli właściciel gruntu nie jest jednocześnie właścicielem uprawy, ponieważ np. oddał grunt w dzierżawę, uprawnionym do wystąpienia o odszkodowanie będzie posiadacz gruntu, czyli np. dzierżawca. W takiej sytuacji roszczenie odszkodowawcze nie przysługuje właścicielowi gruntu, gdy nie jest właścicielem uprawy. 

Wniosek powinien być złożony w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania (czyli w jak najkrótszym odstępie czasu od wystąpienia szkody).

Gdzie składamy wniosek o szacowanie szkód?

Wniosek o szacowanie szkód składa właściciel albo posiadacz gruntów rolnych do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Co powinien zawierać wniosek?

Składany wniosek powinien zawierać w szczególności:

  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Kto szacuje szkody i ustala wysokość odszkodowania?

Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

  1. przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
  2. przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Oględziny

Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, o terminie dokonania oględzin nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół.

Wypłata odszkodowania

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Odwołanie

Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego ma możliwość wniesienia odwołania do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?

Art. 48 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie

Odszkodowanie nie przysługuje:

1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;

2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;

3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przy wykonywaniu polowania oraz szkód, które powstałyby niezależnie od wzniesienia urządzeń lub wykonania zabiegów, na które posiadacz uszkodzonych upraw lub płodów rolnych nie wyraził zgody;

4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;

5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;

6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;

7) za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania, o którym mowa w art. 27b ust. 1 – do dnia następującego po dniu:

   a) w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo;

   b) w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo;

   c) zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.

Dodaj komentarz