Odszkodowanie za błąd przy porodzie

Jako pacjenci mamy prawo właściwego standardu opieki medycznej, W telewizji stosunkowo często oglądamy reportaże poświęcone błędom w sztuce lekarskiej. Co jeżeli do takiego błędu dojdzie przy porodzie? Co możemy zrobić? 

Definicja błędu przy porodzie

Błąd przy porodzie to błąd medyczny, który zdarzył się w okresie okołoporodowym i jest efektem niezastosowania się personelu medycznego, w tym ginekologa i położnej do przyjętych procedur postępowania w trakcie ciąży, jak również w trakcie porodu.

Taki błąd może skutkować w wyniku różnych powikłań nawet śmiercią matki bądź dziecka.

Przy ocenie postępowania lekarza należy mieć również na względzie uzasadnione oczekiwanie nie narażenia pacjenta na pogorszenie stanu zdrowia. Przydatny może okazać się także test oparty na pytaniu, czy niekorzystnego skutku można było uniknąć oraz czy lekarz w danym przypadku powinien był i mógł zrobić więcej

Przykładowe błędy przy porodzie

W celu rozjaśnienia wyżej zamieszczonej definicji warto zerknąć na kilka przykładów błędów przy porodzie:

 • zaniedbanie monitorowania stanu zdrowia matki i dziecka w trakcie porodu np. tętna płodu;
 • nieprawidłowe rozpoznanie stanu zdrowia matki i dziecka przed i w trakcie porodu;
 • niewykonanie cesarskiego cięcia, mimo wskazań medycznych;
 • opóźnianie wykonania cesarskiego cięcia;
 • nieobecność personelu medycznego;
 • nieprawidłowy przebieg zabiegów chirurgicznych np. urazy okołoporodowe powstałe podczas porodu kleszczowego;
 • podanie niewłaściwego leku lub podanie go w nieodpowiedniej dawce np. środków wywołujących bóle porodowe powodujące niedotlenienie macicy.

O co możemy się ubiegać w przypadku błędu przy porodzie?

Jeśli doszło do popełnienia błędu medycznego przy porodzie, poszkodowanemu przysługują następujące roszczenia:

 • odszkodowanie za błąd przy porodzie – za wydatki poniesione na zapewnienie opieki medycznej, w tym koszty dojazdów na wizyty lekarskie, rehabilitację, badania oraz na sprzęt służący do rehabilitacji;
 • renta – wypłacana zazwyczaj co miesiąc, w sytuacji gdy w wyniku błędu okołoporodowego poszkodowany pacjent nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji lub wymaga stałego leczenia;
 • zadośćuczynienie – wypłacane jednorazowo za ból oraz cierpienie wywołane błędem.

Gdzie dochodzić roszczeń za błąd okołoporodowy?

Odpowiedzialność za błąd przy porodzie stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń na gruncie cywilnym.

Postępowanie nie musi się toczyć wyłącznie przed Sądem. Istnieją również Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. 

Pracownik medyczny, który dopuścił się błędu może również ponieść odpowiedzialność karną oraz dyscyplinarną.

Kto jest uprawniony do dochodzenia roszczeń za błąd przy porodzie?

Osobami uprawnionymi do występowania w sprawie roszczeń za błąd okołoporodowy są:

 • matka;
 • dziecko – wówczas dziecko reprezentuje przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic lub inna osoba uprawniona;
 • osoby najbliższe – jeżeli doszło do śmierci matki i/lub dziecka. Osoby najbliższe to małżonek, konkubent, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzeństwo, osoby pozostające ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym lub będące na jego utrzymaniu.

Kiedy dziecko pełnoletnie może dochodzić swoich roszczeń?

Dziecko może ubiegać się o odszkodowanie najpóźniej 2 lata po osiągnięciu pełnoletniości. Po tym czasie roszczenia się przedawniają. 

Jakie dowody należy zebrać?

Istotny dowód stanowi dokumentacja medyczna obejmująca ciążę oraz pobyt w szpitalu przed porodem oraz po nim. Dokumentacja jest wydawana przez placówkę na wniosek osoby uprawnionej

Jeśli po porodzie zostały podjęte kroki mające na celu walkę o zdrowie osoby poszkodowanej warto zbierać wszystkie paragony, wyniki przeprowadzonych badań, recepty itp.

Bardzo często w tego typu sprawach przeprowadzany jest dowód z opinii biegłego 

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

Termin przedawnienia roszczeń za błąd okołoporodowy wynosi 3 lata od dnia, w którym dowiedziano się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Przykłady z orzecznictwa

W sprawie o sygn. akt I CSK 667/12, nastąpiło trwałe uszkodzenie ciała dziecka na skutek podjęcia przez lekarzy błędnej decyzji i przeprowadzeniu porodu siłami natury, zamiast zastosowania cesarskiego cięcia. Sąd Najwyższy zgodził się ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego, że stosowną rekompensatę krzywdy doznanej przez powoda stanowi kwota 400.000 zł.

Sprawa o sygn. akt I CSK 472/16 dotyczyła dziewczynki, która wskutek błędu lekarskiego przy porodzie pozostaje w stanie skrajnego kalectwa, wymaga stałej opieki, a rodzice nie mają z nią kontaktu intelektualnego ani nadziei na poprawę. Sąd Najwyższy uznał, że stosowne zadośćuczynienie za błąd medyczny to z odsetkami ponad 3 mln złotych.

Dodaj komentarz