Odszkodowanie dla funkcjonariusza służby więziennej

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 631 z późn. zm.) stanowi, że Funkcjonariusz, który wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu, otrzymuje jednorazowe odszkodowanie.

W razie śmierci funkcjonariusza w związku z pełnieniem służby albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby odszkodowanie otrzymują pozostali po nim członkowie rodziny. Odszkodowanie przysługuje małżonkowi funkcjonariusza, który pozostawał z nim we wspólnym pożyciu, a w dalszej kolejności dzieciom oraz rodzicom funkcjonariusza, jeżeli w dniu śmierci funkcjonariusza spełniali warunki do uzyskania renty rodzinnej.

Czym jest wypadek w rozumieniu ustawy?

Za wypadek pozostający w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które zaszło podczas lub w związku z:

 1. wykonywaniem obowiązków służbowych albo poleceń przełożonych;
 2. wykonywaniem czynności w interesie służby, nawet bez polecenia przełożonych;
 3. uczestniczeniem w obowiązkowych zajęciach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i sprawności fizycznej funkcjonariuszy;
 4. wykonywaniem funkcji lub zadań zleconych przez działający w Służbie Więziennej związek zawodowy funkcjonariuszy albo organizacje zawodowe lub społeczne;
 5. ratowaniem ludzi lub ich mienia z grożącego niebezpieczeństwa albo ratowaniem mienia Skarbu Państwa przed zniszczeniem lub zagarnięciem;
 6. udzielaniem przedstawicielowi organu państwowego pomocy przy spełnianiu przez niego czynności urzędowych;
 7. odbywaniem bezpośredniej drogi do miejsca i z miejsca wykonywania czynności określonych w pkt 1-6.

Wyłączenie odpowiedzialności.

Odszkodowanie jest nienależne w trzech przypadkach:
 1. w razie wypadku lub choroby, których wyłączną przyczyną było udowodnione przez jednostkę organizacyjną umyślne lub rażąco niedbałe działanie lub zaniechanie funkcjonariusza, naruszające obowiązujące przepisy lub rozkazy, jeżeli jego przełożeni zapewnili warunki odpowiadające tym przepisom i sprawowali we właściwy sposób nadzór nad ich przestrzeganiem, a funkcjonariusz posiadał potrzebne umiejętności do wykonywania określonych czynności i był należycie przeszkolony w zakresie tych przepisów;
 2. w razie wypadku, którego wyłączną przyczyną było zachowanie funkcjonariusza spowodowane użyciem alkoholu lub środka odurzającego;
 3. jeżeli uszczerbek na zdrowiu lub śmierć funkcjonariusza zostały spowodowane przez niego z winy umyślnej.

Wysokość odszkodowania.

Funkcjonariuszowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie w wysokości :

 • 70% miesięcznego najniższego uposażenia zasadniczego funkcjonariusza należnego w dniu wydania decyzji w sprawie odszkodowania, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu;
 • w razie śmierci funkcjonariusza osobom uprawnionym, przysługuje odszkodowanie w wysokości 30-krotności najniższego uposażenia zasadniczego funkcjonariusza.

Jeżeli nastąpi dalsze pogorszenie stanu zdrowia funkcjonariusza pozostające w związku z wypadkiem lub chorobą, które spowodowały ustalony poprzednio uszczerbek na zdrowiu, i uszczerbek ten powiększy się co najmniej o 10 punktów procentowych, w ciągu 3 lat od wypadku lub choroby, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 70% najniższego uposażenia zasadniczego funkcjonariusza za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, przewyższający procent, według którego było ustalone odszkodowanie.

Jednorazowe odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą 10-krotność najniższego uposażenia zasadniczego funkcjonariusza, jeżeli wskutek wypadku lub pogorszenia się stanu zdrowia wskutek wypadku w stosunku do funkcjonariusza została orzeczona całkowita niezdolność do służby.

Odszkodowanie za udowodnione szkody poniesione wskutek utraty, całkowitego zniszczenia lub uszkodzenia w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku, jak również przedmiotów służących do wykonywania obowiązków służbowych, z wyjątkiem pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych, ustala się na podstawie ich ceny rynkowej z dnia orzekania o odszkodowaniu, z uwzględnieniem stopnia zużycia tych przedmiotów. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu takiego samego przedmiotu, jego wartość ustala się według ceny zakupu przedmiotu tego samego rodzaju o identycznych lub zbliżonych parametrach.

Funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze w wysokości udziału własnego nierefundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wykaz chorób, z tytułu których przysługuje funkcjonariuszowi odszkodowanie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 736) wykaz chorób jest następujący:

Lp.
Nazwa choroby
Szczególne właściwości lub warunki służby wywołujące chorobę
1
Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne
Służba narażająca na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych
2
Pylica płuc
Służba narażająca na wdychanie pyłów mogących wywołać zwłóknienie tkanki płucnej
3
Przewlekłe choroby układu oddechowego, powstałe w następstwie działania substancji toksycznych, drażniących, uczulających
Służba narażająca na działanie substancji toksycznych lub drażniących, par, gazów, aerozoli o właściwościach uczulających
4
Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu
Służba narażająca na działanie azbestu
5
Choroby spowodowane działaniem promieni jonizujących i substancji promieniotwórczych (również nowotwory, choroby narządu wzroku i skóry, spowodowane działaniem tych czynników)
Służba narażająca na działanie promieniowania jonizującego
6
Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości w zakresie mikrofal, dłuższych fal radiowych oraz spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe
Służba narażająca na działanie pola elektromagnetycznego w zakresie mikrofal oraz dłuższych fal radiowych, jak również spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe
7
Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:1) udar cieplny albo jego następstwa;

2) wyczerpanie cieplne albo jego następstwa;

3) odmrożenia lub trwałe skutki odmrożeń

Służba pełniona w warunkach działania ujemnych lub bardzo wysokich temperatur
8
Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym i ruchowym, wywołane działaniem drgań mechanicznych (zespół wibracyjny)
Długotrwała służba narażająca na działania drgań mechanicznych (wibracje)
9
Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania służby:1) przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki;

2) przewlekłe zapalenie kaletki maziowej;

3) przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących zadania służbowe w pozycji kucznej lub klęczącej;

4) przewlekłe zapalenie okołostawowe barku;

5) przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej;

6) zmęczeniowe złamanie kości;

7) martwica kości nadgarstka

Służba wymagająca długotrwałego obciążenia ograniczonych grup mięśni, wymuszonej postawy ciała lub narażająca na często powtarzające się mikrourazy albo powodująca ucisk na pnie nerwów; ruchy monotypowe, wykonywane w szybkim tempie, oraz inna służba narażająca na stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego. Zadania służbowe wykonywane długotrwale, charakteryzujące się powtarzalnością, rytmicznością, wymuszoną pozycją, uciskiem lub rozciąganiem określonych elementów narządu
10
Choroby narządu wzroku wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:1) alergiczne zapalenie spojówek;

2) ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym;

3) epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek i rogówki;

4) zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi;

5) zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego;

6) centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego

Służba narażająca na długotrwałe działanie promieniowania podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe, drażniących substancji chemicznych. Długotrwała służba związana z wykonywaniem czynności wymagających podwyższonej koncentracji wzroku na zminiaturyzowanych elementach lub w warunkach niewystarczającego oświetlenia oraz praca przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych
11
Trwały ubytek słuchu typu ślimakowatego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczonym jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz
Służba narażająca na długotrwałe działanie hałasu o dużej intensywności lub dźwięków o wysokich i niskich częstotliwościach
12
Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:1) guzki głosowe twarde;

2) wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych;

3) niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią

Służba związana z nadmiernym, długotrwałym obciążeniem narządu głosu (np. wykładowcy, terapeuci, telefoniści)
13
Przewlekłe choroby skóry i błon śluzowych spowodowane warunkami służbyUwaga: zmiany o charakterze złośliwym należy kwalifikować według lp. 14, zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego według lp. 5, a choroby zakaźne, inwazyjne (pasożytnicze) według lp. 15
Długotrwała służba narażająca na styczność z substancjami drażniącymi lub uczulającymi
14
Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku służby, uznanych za rakotwórcze u ludzi:1) rak płuca, rak oskrzela;

2) międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej;

3) nowotwór układu krwiotwórczego;

4) nowotwór skóry;

5) nowotwór pęcherza moczowego;

6) nowotwór wątroby;

7) rak krtani, nowotwór nosa i zatok przynosowych

Uwaga: nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego należy kwalifikować według lp. 5

Służba narażająca na działanie czynników rakotwórczych występujących w środowisku służby
15
Choroby zakaźne, inwazyjne i tropikalne, w przypadkach gdy źródło choroby znajdowało się w środowisku służby. Powikłania szczepień ochronnych, wykonanych w związku ze służbą
Służba wymagająca bezpośredniego stykania się z zakaźnym środowiskiem i materiałem. Szczepienia ochronne wykonane na zlecenie właściwych organów w związku z zagrożeniami wynikającymi z warunków służby. Służba w trudnych warunkach atmosferycznych, polowych, niekorzystne warunki zakwaterowania sprzyjające zachorowaniu itp.
16
Psychozy reaktywne oporne na leczenie, powstałe w szczególnych warunkach służby
Ostre lub przewlekłe urazy psychiczne spowodowane zdarzeniami zaistniałymi w czasie pełnienia służby
17
Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania służby:1) zespół cieśni w obrębie nadgarstka;

2) zespół kanału Guyona;

3) zespół rowka nerwu łokciowego;

4) uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących zadania służbowe w pozycji kucznej

Służba wymagająca długotrwałego obciążenia ograniczonych grup mięśni, wymuszonej postawy ciała lub narażająca na często powtarzające się mikrourazy albo powodująca ucisk na pnie nerwów; ruchy monotypowe, wykonywane w szybkim tempie, oraz służba narażająca na stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego
18
Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną oporne na leczenie:1) zaburzenia lękowe;

2) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne;

3) reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

Wydarzenia nagłe lub przewlekła ekspozycja na sytuacje stresogenne występujące w czasie pełnienia służby, powodujące negatywne reakcje psychofizjologiczne
19
Trwała zmiana osobowości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej
Udział w sytuacji ekstremalnej mającej związek ze służbą
20
Organiczne zaburzenia psychiczne
Mikrourazy, zatrucia, neuroinfekcje powstałe w czasie pełnienia służby, powodujące ujawnienie się zaburzeń psychicznych
21
Ostre choroby o podłożu alergicznym
Służba narażająca na styczność z substancjami drażniącymi lub uczulającymi
22
Nadciśnienie tętnicze z powikłaniami wielonarządowymi
Służba w warunkach długotrwałego napięcia psychicznego, zaburzenia rytmu dobowego; nadmierny wysiłek fizyczny, sytuacje stresogenne, zwiększona odpowiedzialność

Jak zawsze zachęcamy do kontaktu z naszym prawnikiem pod numerem 34 389 40 77. Nasza infolinia jest do Państwa dyspozycji.

Dodaj komentarz