Zasiłek pogrzebowy wliczony do odszkodowania

Zakłady ubezpieczeń w swojej praktyce bardzo często wykorzystują niewiedzę osób poszkodowanych. Przykładów jest całkiem sporo, jak np. brak zapłaty odszkodowania za koszty leczenia, twierdząc, że przecież w Polsce mamy bezpłatną służbę zdrowia. Tak samo jest w przypadku wypadków, w których śmierć poniósł bliski roszczący na zwrotu kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.) w art. 77 stanowi:

1.  Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

1) ubezpieczonego;

2) osoby pobierającej emeryturę lub rentę;

3) osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;

4) członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.

2.  Członkami rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są:

1) małżonek (wdowa i wdowiec);
2) rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające;
3) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;
4) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w pkt 3;
5) rodzeństwo;
6) dziadkowie;
7) wnuki;
8) osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

3.  Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

4.  Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Wysokość zasiłku pogrzebowego.

Zgodnie z art. 80. ustawy zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000,00 zł.

Praktyka zakładu ubezpieczeń.

Niestety bardzo często spotkać można się z praktyką pomniejszania przez zakład ubezpieczeń należnego odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu o zasiłek pogrzebowy. Zakłady ubezpieczeń robią to albo wprost, albo w sposób zawoalowany twierdząc np. że należne odszkodowanie może zostać wypłacone wyłącznie w oparciu o oryginalne faktury VAT. Jasnym jest, że aby starać się o zasiłek pogrzebowy należy przedstawić ZUSowi oryginale faktury, tym samym osoby uprawnione do uzyskania odszkodowania po śmierci najbliższego dysponują zaledwie kopiami faktur i w większości rezygnują z dochodzenia należnego odszkodowania. Często również zakłady pogrzebowe rozliczają się z rodziną zmarłego w ten sposób, że biorą na siebie załatwienie zasiłku pogrzebowego, a rodzinie przedstawiają zaledwie kserokopie faktury VAT.

W ten sposób, uprawnione po śmierci zmarłego osoby najbliższe pozbawiane są możliwości uzyskania dodatkowych 4.000,00 zł.

Rozstrzygnięcie problemu.

Praktyka zakładów ubezpieczeń była tak powszechna, że Sąd Najwyższy wydał uchwałę w pełnym składzie Sądu Najwyższego  z dnia 15 maja 2009 r. (III CZP 140/08), stwierdzając

Zasiłek pogrzebowy przewidziany w art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c.

Wydanie uchwały SN w pełnym składzie jest sytuacją niezwykle rzadką i mają moc zasady prawnej, tj. wiążą wszystkie składy SN. Zasady prawne wiążą wszystkie składy Sądu Najwyższego we wszystkich sprawach, a odstąpienie od takiej zasady możliwe jest wyłącznie poprzez uchwalenie nowej zasady prawne. Tym samym możemy mieć pewność, że jeżeli zdecydujemy się na proces przeciwko ubezpieczycielowi, który pomniejszył należne odszkodowanie za koszty pogrzebu o zasiłek pogrzebowy, to Sąd musi nam to odszkodowanie przyznać. Jak zawsze zachęcamy do kontaktu z naszym prawnikiem pod numerem 34 389 40 77. Nasza infolinia jest do Państwa dyspozycji.

Dodaj komentarz