Odszkodowanie za wypadek na stoku narciarskim

Jazda na nartach czy też na snowboardzie jako jedne z najpopularniejszych sportów zimowych, stanowią często wybierany sposób aktywnego wypoczynku zimą. 

Białe szaleństwo oprócz przyjemności stanowi też pewne ryzyko. Nie sposób czasami uniknąć różnych upadków, nawet jeśli jesteśmy doświadczonymi narciarzami z wysokim poziomem umiejętności.

Obowiązki osób przebywających na stoku

Korzystając ze stoków narciarskich, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu. 

Art. 31. ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim;

3) zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu;

4) użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

5) bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Punkt 5 tejże ustawy, nakłada na nas obowiązek natychmiastowego informowania o wypadkach, ale również przykładowo osobie znajdującej się na stoku w stanie nietrzeźwości, albowiem stwarza bezpieczeństwo dla pozostałych osób. 

Art. 30 wyżej wspomnianej ustawy zakazuje uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, a poprzedzający go art. 29 nakłada na osoby, które nie ukończyły 16 roku życia obowiązek jazdy w kaskach ochronnych.

Kto odpowiada za wypadek na stoku?

Jeśli wina za wypadek leży po stronie któregoś z narciarzy odpowiedzialność kształtuje się na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego, czyli na zasadzie winy.

Pamiętajmy, że pomiędzy zdarzeniem a zachowaniem narciarza musi zaistnieć związek przyczynowo-skutkowy, czyli wypadek jest skutkiem zachowania sprawcy.

Odpowiedzialność zarządcy 

Odpowiedzialność odszkodowawczą może ponosić również zarządca obiektu. 

Art. 19. ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

1. Za zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na zorganizowanych terenach narciarskich odpowiada zarządzający tymi terenami.

2. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa na terenach, o których mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

1) przygotowaniu, oznakowaniu, zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawiania narciarstwa i snowboardingu, oraz bieżącej kontroli stanu zabezpieczeń, oznaczeń i warunków narciarskich;

2) zapewnieniu ratownictwa narciarskiego;

3) określeniu i upowszechnieniu zasad korzystania z danego terenu, obiektu i urządzenia;

4) informowaniu o warunkach narciarskich i ich zmianach;

5) prowadzeniu działalności profilaktycznej i informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa podczas uprawiania narciarstwa i snowboardingu;

6) przekazywaniu informacji i tworzeniu ułatwień szczególnie istotnych dla potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a przebywającymi na zorganizowanych terenach narciarskich.

Istotną przesłanką odpowiedzialności zarządcy jest zawinienie, to znaczy niewykonanie lub niedopełnienie obowiązków zawartych w ustawie, o której mowa powyżej. 

W przypadku gdy stok spełnia wszystkie wymogi z ustawy, to na narciarzach spoczywa obowiązek bezpiecznej, umiejętnej jazdy dostosowanej do warunków na trasie. 

Dowody 

Istotne dla określenia wysokości odszkodowania, ale też w pierwszej kolejności dla udowodnienia winy osoby odpowiedzialnej za szkodę są dowody.

W związku z tym przydatne mogą się okazać np. relacje świadków zdarzenia, nagrania, zdjęcia, protokoły służb lub zapisy z monitoringu obiektu. 

Dodaj komentarz