Jak uzyskać odszkodowanie, jeżeli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

graffiti-643065_1280Niestety sprawca wypadku czasami jest nieznany. Czasami oddala się z miejsca zdarzenia – po prostu ucieka. Jeżeli zostaliśmy poszkodowani w wypadku komunikacyjnym a sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia, właściwym do wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ale jak uzyskać z tej instytucji odszkodowanie? 

UFG wypłaci odszkodowanie za następujące szkody:

– na osobie (zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji itp.),

– materialne (np. uszkodzenie pojazdu lub innego mienia). Tu wypłata następuje tylko pod warunkiem, że  w wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z jego uczestników, a naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni. UFG pomniejszy odszkodowanie o równowartość 300 euro. (Art. 98. ust.1 pkt 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych)

Szkodę należy jednakże zgłosić za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń. To właśnie zakład ubezpieczeń, który jest członkiem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (w praktyce każdy zakład ubezpieczeń w Polsce) prowadzi postępowanie przygotowawcze. Wybrany zakład ubezpieczeń zbierze całą dokumentację medyczną, przeprowadzi komisję lekarską (lub opinię) i tak przygotowane akta szkodowe prześle do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który w ciągu 30 dni od otrzymania akt szkody z zakładu ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty należnej kwoty świadczenia. Oczywiście UFG może wystąpić o uzupełnienie akt szkody o dokumenty niezbędne do postępowania likwidacyjnego i wtedy ten okres ulega wydłużeniu. Istotną informacją jest to, że to zakład ubezpieczeń prowadzi postępowanie likwidacyjne a nie UFG czy tym bardziej sam poszkodowany.

Często jednakże zdarza się, że zakłady ubezpieczeń przerzucają- zupełnie niesłusznie- ciężar dowodu na poszkodowanego wywodząc, że zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego poszkodowany jako osoba wywodząca skutki prawne z określone zdarzenia powinna udowodnić to zdarzenia. Jednakże zgodnie ze stanowiskiem judykatury postępowanie likwidacyjne nie jest postępowaniem spornym i art. 6 Kodeksu cywilnego nie może być  rozumiany literalnie. Poszkodowany może ograniczyć się tylko do zawiadomienia o powstałej szkodzie i sprecyzowania roszczeń, natomiast całe postępowanie likwidacyjne jest domeną zakładów ubezpieczeń. Dlatego też rekomendujemy skorzystanie z profesjonalnych pełnomocników, którzy dają rękojmię profesjonalnemu podejściu do naszej sprawy.

Dodaj komentarz