Jak uzyskać wysokie odszkodowanie z OC

Czym jest ubezpieczenie OC? Komu należy się odszkodowanie? Jak wysokie odszkodowanie z OC można uzyskać? Jak należy przygotować się do postępowania? Czy warto skorzystać z pomocy prawnika? Ile trwa uzyskanie odszkodowania z OC?

Ubezpieczenie OC kojarzy się ludziom z ubezpieczeniem samochodów. Jednakże, aby zrozumieć możliwości i powszechność tego ubezpieczenia należy odrzucić zupełnie to pojęcie. W gruncie rzeczy poszkodowanego nie interesuje, czy sprawca wypadku miał OC, czy go nie posiadał.

W myśl art. 415 Kodeksu cywilnego:

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

A zatem, jeżeli zostaliśmy poszkodowani w wyniku wypadku nie ze swojej winy, to w interesie sprawcy wypadku jest zasłonięcie się polisą OC. Zakład ubezpieczeń jest bowiem odpowiedzialny gwarancyjnie na podstawie zawartej umowy (OC) za wypadek.

Poszkodowanego nie powinno interesować, czy sprawca miał wykupione OC czy nie miał. W interesie poszkodowanego jest wykazanie winy sprawcy wypadku.

money-1386331_1920

Wina sprawcy wypadku.

Jest istotna różnica pomiędzy postępowaniem karnym a postępowaniem cywilnym. W tym pierwszym wina musi być oczywista i udowodniona. Natomiast, aby uzyskać odszkodowanie w procesie cywilnym wystarczy wykazać winę nieumyślną. Wina nieumyślna to inaczej niedbalstwo.

Przykładem niedbalstwa (winy nieumyślnej) jest brak zabezpieczeń remontu prowadzonego przez spółdzielnie mieszkaniową, która remontuje klatkę schodową. Innym przykładem może być naruszenie przepisów BHP przez pracodawcę, który nie zapewnił pracownikowi odpowiedniej odzieży ochronnej, np. odpowiednich rękawic i w związku z tym, poszkodowany doznał oparzenia chemicznego. Jeszcze innym będzie spowodowanie wypadku przez nieumyślną winę rolnika, który w swoim gospodarstwie rozlał obornik, na którym poślizgnął się poszkodowany. Wreszcie kolejnym, może być zaniechania odśnieżenia posesji i chodnika przy posesji przez właściciela, względnie zarządce i poślizgnięcie się na nieodśnieżonym chodniku przez poszkodowanego. Przykładów można mnożyć i samo życie dostarcza ich nieskończoną ilość.

Zapamiętaj: 

Sprawca wypadku odpowiada za swoje działanie lub zaniechanie. Nie ważne, czy posiada polisę OC. Jeżeli posiada, wtedy odszkodowanie i zadośćuczynienie wypłaca zakład ubezpieczeń. Jeżeli sprawca wypadku nie posiada polisy OC, wtedy odpowiada całym swoim majątkiem.

Maksymalna wysokość odszkodowania z ubezpieczenia OC.

Jak już wspomniano w myśl art. 19 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: Poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.

Art. 36 rzeczonej ustawy stanowi, iż odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

1) w przypadku szkód na osobie – 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
2) w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

– ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Interesujące, dlaczego w Polsce nawet nie zbliżamy się do górnej granicy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń?

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Odpowiedź na to pytanie jest niestety niepopularna. Otóż w naszej opinii należy skorzystać z pomocy prawnika i skupić się na udokumentowaniu szkody. Szkoda czy też krzywda, której doznaliśmy może być wymierna, albo nie. Ważne jest abyśmy skupili się na jej udowodnieniu. Jak? Poprzez dokumentację medyczną. Jeżeli boli głowa – należy iść do neurologa. Jeżeli boli ręka – chirurga, ortopedy. Jeżeli po wypadku mamy problemy ze zdrowiem psychicznym nie wahajmy się i udajmy się do psychologa albo lekarza psychiatry. Tylko dobrze udokumentowana sprawa ma szanse na wysokie zadośćuczynienie.

dobry prawnik + dobrze udokumentowana szkoda = wysokie odszkodowanie

Polecamy bezpłatne konsultacje pod numerem 34 389 40 77. Jeden z dyżurujących prawników na pewno oceni Państwa sprawę i postara się Państwu pomóc.

Dodaj komentarz